logo
[ tisk TISK ]
Vyhledávání

Pro Pracovníky v sociálních službách nabízíme následující kurzy:

1)Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - se zaměřením na přímou obslužnou péči 200 hodin, číslo akreditace: 2014/0471-PK

2)Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - se zaměřením na pečovatelskou činnost v domácnosti 200 hodin, číslo akreditace: 2014/0472-PK

3)Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost 200 hodin, číslo akreditace: 2014/0473-PK

4)Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - se zaměřením na osobní asistenci 200 hodin, číslo akreditace:2014/0474-PK

5) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 300 hodin, číslo akreditace: 2014/0476-PK

6)Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150 hodin, číslo akreditace: 2014/0475-PKKurzy 1 - 4 mají strukturu 96 hodin teorie + 104 hodin praxe Kurz 5 je strukturován pro 96 hodin teorie + 204 hodin praxe Kurz 6 je strukturován pro 120 hodin teorie + 30 hodin praxe

Trocha teorie na úvod:

Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává

a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,

b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění osobní asistence,

c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti,

d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kurz Pracovník v sociálních službách v rozsahu 96 - 120 hodin teoretické výuky, 30 - 204 hodin praktické výuky (+ 4 hodiny zkoušky) je akreditovaným vzdělávacím produktem, zaměřeným na studenty pracující v sociálních službách, nebo do sociálních služeb směřující.

Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách.


Jak to funguje v praxi?

Výuku je možno realizovat v rámci kurzů objednaných Úřadem práce ČR (okresy kraje Vysočina), případně jako in-house vzdělávání ve vašem zařízení ("domácí" kurzy nabízíme skupinám od sedmi osob výše).

Kurz je rozdělen na jednotlivá témata pokrývající celou problematiku (Příklad pro kurz typu 6 je uveden v tabulce).Výstup: Závěrečný praktický test osvědčující zvládnutí látky
Certifikát: Osvědčení s celostátní platností


Jak objednat nebo zjistit další info? Kontaktujte nás na číslech 604-454449 nebo 561-004569 nebo mailem na firma@peoplesource.cz.

Cena kurzu je uvedena u každého z kurzů, konkrétní kurzy jsou uvedeny na práce.cz, kde aktuální akce interujeme.
Podmínky pro platbu předem (poskytujeme 20% slevu): Částka bude složena na účet společnosti (205125819/0300, vs [vaše RČ], do zprávy pro příjemce uveďte své jméno), případně v hotovosti zástupci společnosti Peoplesource nejpozději v den zahájení kurzu.

TENTO KURZ JE MOŽNO REALIZOVAT ZDARMA JAKO ZVOLENOU REKVALIFIKACI. Info zde.